BURSA SAĞLIK SPOR KULÜBÜ  Derneğin Ana Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin adı BURSA SAĞLIKSPOR KULÜBÜ Merkezi Bursa'dır.

Madde 2 - Derneğin amacı, üyelerine ve sporcularına çeşitli spor olanakları sağlamak, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, boş zamanlarını değerlendirmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için :

 1. Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma konularını ve yürütülecek spor dallarını yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşlarının yönetmeliklerine göre belirlemek.

 2. Çalışma biçimleri:
  Dernek genel kurulu veya yönetim kurulunca saptanacak spor konularında toplantılar, konferanslar, paneller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir. Düzenlenecek her türlü yarışmalarına katılabilir, yarışmalar düzenleyebilir.

Yurt dışındaki spor yarışmalarına da katılabilir. Uğraştığı spor dalları ve konuyla ilgili her türlü toplantılara temsilci gönderebilir.

Dernek Kurucuları

Madde 3 - Dernek kurucuları şunlardır :

Adı SoyadıBaba AdıDoğum Yeri TarihiUyruğuMesleğiAdresi
M. Nedim ÖRNEKŞevketSinop-1948T.C.TabipHeykel Sağ.O.Tbb
Esat DİNÇERRızaBursa-1958T.C.Tabip"
Bekir BEKDEMİRGaripÇorum-1950T.C.Kim. Müh.Halk Sağ.Lab.
Ercan ASİLLütfiBursa-1948T.C.Kim. Müh.Halk Sağ.Lab.
Fehmi KILIÇİbrahimArtvin-1956T.C.T.Teknolog1 no A.Ç.S.A.P
Süreyya KUYUCUA. RızaAdana-1941T.C.EczacıSağ.Md.lüğü
Salim ÖZDAĞAhmetDenizli-1956T.C.Şb.Md"
Hasan ERGİNHalilTekirdağ-1943T.C.Sağ.Mem."
Hüseyin ÖNGÖRENOsmanIsparta-1952T.C.Çev.Sağ.Tek."
Hasan KÖRPEİbrahimBursa- 1952T.C.Çev.Sağ.Tek."

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri

Madde 4 - Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe üye olabilir.

Kanunun 16.ncı maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye olabilirler.

Kanunun 4.ncü maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olmayacakları belirlenen kişiler e ortaokul ve orta öğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

Kanunun 4.ncü maddesinin 2.nci fıkrasının (4).ncü bendinde gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci derneklerine,öğrenci olmayanlar, bu kanunun 39.ncu maddesinde gösterilen derneklere, derneğin kurulduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye' de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Hakları

Madde: 5 - Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Yükseköğretim öğrencilerinin, kurumlarından alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur.

Madde:6 - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek hakkına sahiptir.

Madde:7 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelere arasında dil, ırk, renk,cinsiyet, din ve mezhep, aile,zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde:8 - Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevleri Dernekler Kanununun 16.cı maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlamış olan kamu yararına çalışan derneklerin,
Yönetim ve denetleme kurullarına görev alamazlar.

Madde:9 - Üyelerden:

 1. Yasalarımıza, Dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler. Kanunların ve Dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kayıp edenler.

 2. Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler. Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden deneğe yaptıkları yardım ve aidatlarını geri isteyemezler.

Dernek Genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı

Madde :10 - Dernek Genel kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı nisabımda gözöüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

Dernek, tüzüğünün gazetede yayınladığı tarihi takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

 1. 2 (iki) yılda bir MAYIS ayında olağan,
 2. Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu, Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaat üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaprak bir ay içinde genel kurula toplamakla görevlendirir.

Madde. 11 - Yönetim kurulu, Genel kurula katılşma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda , çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı günü ileikinci toplantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılabileceği gün,saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, toplantı ilanın yapıldığı gazateye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde: 12 - Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasını katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde : 13 - Genel kurul toplantıları, ilan da belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.

Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinde biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde:14 - Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edimesi,
 5. Dernek için gerekli taşımnmaz malların satın alınması veya mevcud taşınmaz malların satınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin fedarasyona katılması veya ayrılması, delegelerin tespiti,
 7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşları üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin feshedilmesi,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim ve Denetleme Kurulları

Madde:15 - Yönetim kurulu 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tespit edilir. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler araısnda görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile kara verilir.

Üst üste 3 veya yılda 10 toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazeret olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeiğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı, ilgilinin süre verilerek savunulması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde:16 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerininde yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul, mevcud yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri araısnda seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde:17 - Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak,
 4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 5. Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde :18 - Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel kurulca seçilir.

Bu kurul, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim kuruluna ve toplandığında da Genel kuruluna sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarları üzerinede rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve Genel kurulun toplantıya çağırılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde:19 - Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim kurulu başkanı taraıfından, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve hikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube Kuruluşları

Madde:20 - Derneğin şubesi yoktur.

Madde:21 - Üyeler girişte 5.000.000 TL giriş aidatı ve yılda 6.000.000 TL üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebilceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekil ve zamanı üyenin talebide göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği

Madde:22 - Derneğin tüzüğü merkez Genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Derneğin Gelirleri

Madde : 23 - Derneğin gelirleri şunlardır.

 1. Giriş ve üye aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Derneğin Dış Ülkelerdeki Gerçek veya Tüzel Kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile olur.

Tutulacak Defterler

Madde : 24 - Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar

 1. Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

 2. Karar defteri : Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

 3. Gelen ve Giden evrak defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

 4. Gelir ve Gider defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

 5. Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

 6. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

 7. Alındı belgesi kayıt defteri.

Bu sayılan defterlerin Noterden tasdik edilmesi zorunludur.

Madde : 25 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlar da gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahalli en büyük mülki amirliğine onaylatılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra Derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde : 26 - Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satınalma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması

Madde : 27 - Dernek yardım sandığı kurar kurmaz dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurabilir . Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde Yönetim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma

Madde : 28 - Dernek merkez veya şubesinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde:29 - Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için Tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin (Temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde:30 - Fesih halinde derneğin menkul ve gayri menkul malları BURSA Ç.E.K. devredilir.

Madde:31 - Dernek Bursa Amatör Spor Kulüpleri Derneği Federasyonuna üyedir.